Банер
Головна Шаблони документів для ОСББ Договір надання послуг по прибиранню
Договір надання послуг по прибиранню PDF Друк e-mail
ОСББ - ОСББ (шаблони документів)

Договір № __

 надання послуг по прибиранню

 

      «___» ________ 20__р.                                                                         м. ________              

Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків __________, надалі іменується ”ЗАМОВНИК”), в особі  голови правління ____________________, що діє на підставі Статуту,

Та

Фізична особа – підприємець ______________________, (надалі іменується  ВИКОНАВЕЦЬ”), що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію серія ___ № ___________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1.      Предмет договору

            предметом договору є надання послуг по прибиранню згідно з додатком №1, який є невід’ємною частиною даного Договору, в якому зазначаються об’єкти, які пілягають прибиранню, їх місцезнаходження, види прибирань, періодичність прибирань та інші умови.

             Виконавець зобовязується, згідно умов та положень Договору та відповідних Додатків,  виконати послуги по прибиранню обєктів Замовника від забруднень, а Замовник зобовязується їх прийняти та оплатити.

            Виконавець на прохання Замовника може виконувати інші додаткові послуги, не передбачені Додатком №1 до Договору.

 

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна послуг по прибиранню обєктів, зазначених в Додатку №1 складає _________ грн., в тому числі ПДВ _____грн. щомісячно.

     2.2. Оплата здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ коштів протягом _______ банківських днів після дати підписання акту виконаних робіт.

2.3. Датою здійснення платежу є дата списання коштів з поточного рахунку Замовника.

2.4 Факт виконання договірних зобовязань Виконавця підтверджується Актом виконаних робіт. Даний Акт складається і підписується сторонами договору один раз на місяць.

2.5. Ціна за виконання інших додаткових послуг погоджується сторонами у відповідному додатку до договору, і сплачується на підставі вистовленого рахунку і відповідного Акту виконаних робіт.

 

3.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Даний договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами. Строк дії Договору складає 1 (один) рік і визначається періодом з ________ ________________ по  ____________________ .

3.2. В випадку продовження строку дії даного Договору Сторони мають право переглянути ціни послуг.

3.3. Будь-яка із сторін може розірвати цей Договір в односторонньому порядку або призупинити його виконання, якщо інша сторона:

  • Не виконує свої зобовязання за Договором або не виконує положення Договору, з письмовим повідомленням про цей факт іншій стороні за ___ робочих днів.

3.4.ЗАМОВНИК має право розірвати Договір у будь-який час, якщо ВИКОНАВЕЦЬ не буде виконувати свої обов’язки на рівні, що задовольняє ЗАМОВНИКА.

3.5.У випадку розірвання Договору платежі по договору  проводяться на дату розірвання Договору з врахуванням обєму наданих послуг.

 

4.ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобовязується:

  • Своєчасно здійснювати оплату в строки, зазначені в даному Договорі;
  • Підписувати надані Виконавцем Акти або давати мотивовану відмову від їх підписання протягом трох робочих днів з моменту їх отримання. Жодна із сторін не має права відмовлятися або ухилятися від підписання акту виконаних робіт.
  • Забезпечити доступ до обєктів прибирання, а саме: в визначені приміщення в яких мають проводитись притиральні роботи;
  • на вимогу ВИКОНАВЦЯ забезпечувати його необхідними господарськими матеріалами та засобами праці.

4.2. Виконавець зобовязується: 

·         Забезпечити високоякісне та безпечне очищення від забруднень обєктів Замовника;

·         Своєчасно надати Акти виконаних робіт і рахунки, які підлягають оплаті;

·         Забезпечити організацію безпечного виконання прибиральних робіт і виконання всіх санітарних норм;

·         Використовувати технічно справні механічні, електричні та інші засоби та обладнання, які необхідні для відповідного проведення прибиральних робіт;

·         ВИКОНАВЕЦЬ повинен працювати зранку кожний день тижня за винятком вихідних і при необхідності (снігопади, буревій) на протязі дня і у вихідні.

·         повідомляти про неполадки або про пошкодження загальної власності  ЗАМОВНИКА у термін ______.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України.

5.2. За цим договором, сплата винуватою Стороною визначенних даним договором та/або чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойка, пеня, штраф) не звільняє останню від обовязку від виконання обовязків за Договором в натурі та в повному обсязі.

5.3. В випадку безпідставної відмови будь-якої із сторін від підписання Акту виконаних робіт, Сторона, яка безпідставно відмовилася або ухиляється від підписання Акту, сплачує іншій стороні штраф в розмірі 03% від суми, яка підлягає сплаті.

5.4.Виконавець повинен компенсувати шкоду, нанесену майну Замовника, якщо така шкода є прямим результатом неправомірних дій Виконавця .

 

6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процессі здійснення умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

 

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які незалежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п.,строк виконання зобов’язань за даним договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.

7.2.Сторона, що не виконує свого зобовязання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобовязань за данним Договором.

7.3.Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.

 

8.ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1.Відповідальність за дотриманням порядку та правил безпеки по наданню послуг                                               ЗАМОВНИКУ покладаються на ВИКОНАВЦЯ.

8.2.За невиконання правил безпеки ВИКОНАВЕЦЬ несе особисту відповідальність.

8.3.ВИКОНАВЕЦЬ не є підконтрольним з боку членів правління Асоціації та не повинен виконувати будь-яких обов'язків на прохання окремих мешканців будинку, якщо така робота не передбачена вищезазначеною Угодою.

 

8.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір являє собою повне взаємопорозуміння Сторін відносно предмету договору, ціни договору, строку дії договору та інших умов.

8.2. Доповнення, додатки та відмови до даного договору вважаються  дійсними тільки в тому випадку, якщи вони надані в письмовій формі і підписанні Сторами.

8.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обовязки  за Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.

8.4. Всі повідомлення, які відносяться до виконання умов договору здійснюється в письмовій формі і підписуються уповноваженою особою сторони.

8.5.Будь-яке повідомлення вважається отриманим якщо воно вручено адресату під розписку, при цьому адресат підписує копію повідомлення про вручення, яка повертається відправнику.

8.6.Всі доповнення і додатки є невід’ємною частиною Договору.

8.7. Даний Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Один оригінальній примірник Договору знаходиться у Замовника, інший оригінальній примірник – у Виконавця.

 

ЗАМОВНИК:                                                           ВИКОНАВЕЦЬ:

Об’єднань співвласників                                        Фізична особа - підприємець

Багатоквартирних будинків «_________»           __________________________________

ЄДРПОУ:  ________                                                           Ідентифікаційний номер:____________

Юридична адреса: _________                                Юридична адреса:________________

вул. _________, буд.__, кв.____                            вул. __________, буд.__, кв_______

тел.: _____________                                                тел.: ______________________

р/р №  2600________                                                          р/р № 2600__________________

Банк: ____________________                                Банк: ___________________________

відділення №_____________________                  відділення № _____________________

МФО:  ___________                                                МФО:  ________

Керівник __________/________                            Керівник __________/ ___________                    

                                                                                                                                

 

Додаток до Договору ( Договір № 2 від « ___» ________ 2009 року.

 

 

 

ДОДАТОК № 1

 

 

 

 

 

 

Обєкти

Місцезнаходження

Обєктів

Види прибирань

Періодичність прибирань

 

 

 

 

 

Додати коментар

В коментарах відключено використання HTML та BB коду. Весь спам буде безжалісно вилучатися.


Захисний код
Оновити

Криворізька міська організація «Бесіда»

Назва юридичної особи: КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЕСІДА"
Організаційно-правова форма: Громадська організація
Ідентифікаційний код: 23360416
Зареєстрована: Криворізьким міським виконкомом 12 квітня 1995 р., номер рішення №170\1.

Криворізька міська організація «БЕСІДА» є громадською неприбутковою організацією, що створена на основі спільності інтересів громадян України для реалізації своєї мети і завдань, передбачених Статутом організації.

 

 

 

2009-2013 Всі права захищені. Розробка сайту - КОМПАНІЯ МАРАТ